Menu


Podstawowe zagadnienia

[Rozmiar: 9524 bajtów]

Strona główna


Wytworzył:
Opublikował:
Data dodania:
Data modyfikacji:
Operator sieci komp.
Operator sieci komp.
11.07.2014 11:03:59
03.07.2018 08:30:29

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dzieci danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, ul. Struga 86.
  2. Inspektorem ochrony danych w SOSW w jest Pani Maria Mazurek, e-mail:iod@ckziu.radom.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. Zm)
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy prawa. 
  5. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres regulowany przepisami z dziedziny archiwizacji.
  7. Posiadają państwo prawo do:
            - dostępu do treści swoich danych, art. 15 RODO 
            - sprostowania, art. 16 RODO 
            - usunięcia, art. 17 RODO 
            - ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO
            - przenoszenia danych, art. 20 RODO 
            - wniesienia sprzeciwu, 21 RODO
            - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na                    podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

         8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
         9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
            oświatowego.

 

Nazwa instytucji:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Status prawny: jednostka budżetowa


Organ prowadzący:  Samorząd Województwa Mazowieckiego


Adres siedziby: ul. Struga 86, 26-600 Radom


Telefon kontaktowy:   tel./fax: (48) 384-79-24, tel./fax: (48) 385-86-72


Adres e-mail:  sekretariat@soswwyszynski.pl


Strona WWW:  www.soswwyszynski.pl